Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Město představilo rámcový harmonogram výstavby II. etapy tramvajové trati na Povel

Harmonogram prodloužení tramvajové trati z dnešní konečné zastávky Trnkova až po křižovatku ulic Schweitzerova a Družební (resp. i s odstavnými kolejemi až Voskovcova), tedy II. etapa výstavby tramvajové trati na Nové Sady (resp. Povel), má již reálnější obrysy. Majitelé domu, který byl doposud největší překážkou ve výstavbě II. etapy, kývli na jeho prodej městu a tomu se tak alespoň z části podařilo pokročit v přípravě další etapy dál.

Nejpozději začátkem příštího roku by město rádo podalo žádost o vydání územního rozhodnutí, samotné vydání územního rozhodnutí by pak rádo získalo nejpozději do poloviny příštího roku. Následovat bude stavební řízení, které by mělo být ukončeno do prosince roku 2017.
Zahájení stavebních prací se očekává na podzim roku 2018 a samotné stavební práce by měly trvat rok a tři měsíce.
Celkové investiční náklady se odhadují na více než 300 milionů korun, avšak výsledná cena bude záviset na výsledku veřejné zakázky.
Město se pokusí získat na výstavbu prostředky z dotačních titulů. V úvahu připadá zejména Operační program doprava 2, jehož jedním specifickým cílem je i "Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (metro, tramvajové systémy, tram-train systémy, trolejbusové systémy)"

Druhá etapa tramvajové trati na Povel má mít celkovou stavební délku 1300 m a tramvaje na ní budou obsluhovat tři nové zastávky. První bude zastávka Zikova, která se bude nacházet přibližně v dnešní poloze. Druhou bude zastávka Rožňavská, která se bude nacházet za křižovatkou se stejnojmennou ulicí. Poslední zastávka se bude nacházet těsně před dnešní autobusovou zastávky U Kapličky.

Město momentálně nezveřejnilo plány na výstavbu III. etapy, která by tramvajovou trať dovedla až k hranici Slavonína a mohla by zásadněji změnit linkové vedení v dané lokalitě. Investiční náklady na jednotku délky tramvajové trati u III. etapy by navíc pravděpodobně byly mnohem nižší, než na výstavbu předchozích dvou etap, jelikož nevyžaduje žádné křížení komunikací a těleso trati má být v celé délce vedeno podél ulice Schweitzerova.
Městu však ubíhá část pro možnosti čerpání z OPD2 a případné další dotační tituly jsou nejisté. Veškeré projekty, které žadatele chtějí čerpat z OPD2, musí být dokončeny do roku 2023.

Studii II. etapy tramvajové trati lze nalézt na stránkách olomouckého magistrátu. 
_

Rekonstrukce Wolkerovy ulice dokončena, zahájena rekonstrukce tramvajové trati na třídě Svobody

V neděli 10. 4. byla dokončena rekonstrukce ulice Wolkerova v úseku od stejnojmenné zastávky až po přejezd se železniční tratí č. 275. Rekonstrukce ulice zahrnovala obnovu tramvajové trati a živičné vrstvy vozovky. Chodníky v celé délce úseku rekonstruovány nebyly. Připomeňme, že rekonstrukce ulice byla vyvolána stavem trati, který již svými parametry neodpovídal normovému stavu a rekonstrukci si vyžádal Drážní úřad. Oproti posledním prováděným rekonstrukcím tramvajových tratí nebyla tramvajová trať ve Wolkerově ulici osazena antivibračními pryžovými prvky, ačkoliv se celá trať nachází v těsné blízkosti bytových domů.
Během výluky nebyla, z důvodu rekonstrukce ulice v celé šířce, obsluhována zastávka Wolkerova. Zákaz vjezdu do ulice i autobusům NAD vedlo k nezvyklému vedení autobusů náhradní dopravy ze zastávky Fakultní nemocnice ulicí Brněnskou, Albertovou a Štítného přímo na zastávku Výstaviště Flora.
WOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLOWOVYFLO

Od pondělí 11. 4. 2016 pak byla zahájena rekonstrukce třídy Svobody v úseku Tržnice - Okresní soud. Rekonstrukci i tohoto úseku si vyžádal Drážní úřad. Poslední den provozu byla po celé délce trati nejvyšší rychlost 20 km/h. Ve směru Náměstí Hrdinů – Tržnice budou veškeré autobusové linky vedeny objízdnou trasou ulicemi Havlíčkova, Javoříčská, Nerudova.
TROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSOTROKSO


 
_

Výluka kvůli rekonstrukci Wolkerovy zahájena, rekonstrukce ulice 1. máje se stále odkládá

Minulý týden byla zahájena výluka tramvají v úseku Okresní soud - Nová Ulice v souvislosti s rekonstrukcí Wolkerovy ulice. Jak ulice vypadala ještě v pondělí14. 3. se můžete podívat níže. Dnes jsou již v celém úseku vytrhány koleje. Práce na trati mají být dokončeny do 10.4., aby již 11.4. mohla být zahájena výluka na trati přes tržnici z důvodu rekonstrukce úseku Okresní soud - Tržnice.
wolkerova1wolkerova1wolkerova1wolkerova1
Ulice 1. máje, jejíž celková rekonstrukce, včetně inženýrských sítí, má být letos zahájena, se zatím stále odkládá kvůli problémům s výběrovým řízením na zhotovitele. Provoz tak bude ještě nějakou dobu stavebními pracemi nedotčen.
1maje11maje11maje11maje1


 
_

Elektrobus má obsloužit novou linku obsluhující centrum města

sorebn8Elektrobus, s jehož pořízením počítá připravovaný projekt, který bude předložen ke spolufinancování z IROPu (Integrovaný regionální operační program), bude zřejmě nasazen na novou linku, která by měla zlepšit dostupnost zdrojů a cílů cest v samotném centru Olomouce.
Zajímavý nápad, který může přispět ke zlepšení dopravní dostupnosti částí centra města, může také výrazně ulehčit dopravu rezidentů některých lokalit.
Předjímat vedení nové linky je v tuto chvíli předčasné. Nicméně můžeme se pro zajímavost pokusit zanalyzovat, jak by taková linka mohla být vedena.

Napájení autobusu

Zdroj pro napájení autobusu bude nutné zřídit v blízkosti centra tak, aby autobus zbytečně nemusel zajíždět nabíjet se do garáží, nebo tramvajové vozovny. Je předčasné předjímat technologii nabíjení elektrobusu, nicméně jako vhodná z ekonomického i praktického hlediska se zdá nabíjení pomocí pantografu.
Pantograf umístěný na střeše vozidla odebírá proud z trolejí, jejichž konstrukce i technické parametry připomíná troleje trolejbusové. Horní část pantografu je pak "rozdělena" na dvě části. Pro každý pól (pro každou trolej), tak je určena jedna sběrací lišta.
Pro zřízení parkovacího místa elektrobusu tak hraje zásadní roli možnost napájení napětím 600 V, ideálně z již existujícího kabelu trakčního napájení. Vhodné parkovací plochy se tak v blízkosti centra nachází buďto u tržnice (odstavná plocha VHD), nebo na parkovišti "u letadla" na Legionářské ulici.
Vzhledem k tomu, že parkoviště v Legionářské ulici, na rozdíl od toho u tržnice, vůbec není stabilizované a nelze předpokládat jeho dlouhé trvání, i s ohledem k plánům města na rekonstrukci přilehlého zimního stadionu, vycházejme z jediného možného umístění parkoviště u tržnice v místě současné odstavné plochy, resp. "dopravního terminálu".

Obsluha lokalit hůře dostupných stávající dopravou

Vedení nové linky by mělo dostatečně pokrýt dosud hůře dostupné lokality v centru města. Považujme za hůře dostupné veškeré lokality, které jsou od stávající zastávky vzdálenější než 300 m. Těmito lokalitami pak bude Dolní, nebo Žerotínovo náměstí.
Další důležitou roli při hledání trasy pak jistě bude i zhoršená dostupnost (například kvůli výškovému převýšení) od zastávek bližších než 300 m, což je prakticky celá oblast Michalského návrší (tzn. přibližně prostor ohraničený Dolním náměstím, Horním náměstím a dále ulicemi Ztracená a Denisova.

Vedení linky

Linka vedená takto specifickým územím bude jistě okružní nebo polookružní, aby mohla pokrýt co největší území, ideálně by navázala na páteřní tramvajové linky hned na několika místech.
Předpokládáme tedy výchozí zastávku Tržnice. Autobus by byl odstaven na ploše, odkud by najížděl na svou trasu. Z pohledu snadného přestupu z a na tramvaje, se jako ideální jeví možnost přestupu hrana-hrana, a proto lze uvažovat, že by autobus zastavil na tramvajové zastávce Tržnice směr Okresní soud. To by bylo vhodné i s ohledem k další jízdě autobusu do centra ulicí Aksamitovou. Bylo by jen potřeba upravit signální plán na křižovatce ulic Aksamitova x třída Svobody, který by umožnil bezkolizní jízdu autobusu z tramvajové zastávky.
Dále by měla linka obsloužit zmiňované Dolní a Žerotínovo náměstí, k přestupu na tramvajové linky jdoucí centrem by měla vyhovovat zastávka Náměstí Republiky. Na škodu by jistě nebyla zastávka na Horním náměstí a pro vyloučení souběhu s tramvajovou tratí a zlepšení dopravní dostupnosti i v lokalitě pod muzeem, by pak bylo vhodné linku vést ulicí Koželužskou.
Celá trasa nové linky by pak mohla vypadat třeba takto:
Tržnice - Kateřinská - Dolní náměstí - Horní náměstí - U Sv. Mořice - Vodární - Pekární - Náměstí Republiky - Univerzitní - Žerotínovo nám. - Dolní náměstí - Kateřinská - Tržnice.
Všechny zastávky autobusu by mohly být, vzhledem k očekávané frekvenci a taktéž s cílem úspory jízdních dob a energie, na znamení.

A jak to vidíte vy? Jak bude elektrobusová linka vedena? 
_

Dopravní podnik bude mít další nová vozidla díky IROPu

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu bude mít DPMO pět nových jednostranných tramvají, tři dvoustranné tramvaje a jeden elektrobus. Cílem je snížit škodlivé emise, které vznikají v souvislosti s provozováním hromadné dopravy.

O posílení a modernizaci vozového parku DPMO se uvažovalo už delší dobu. Původní záměr ale byl nyní aktualizován a upraven podle kritérií nově vypsané výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. K podmínkám přidělení dotace patří jak ekologický provoz, tak i nízkopodlažní verze vozidel.

„Po seznámení s podmínkami výzvy byl vypracován odpovídající projektový záměr, který jsme potom konzultovali na jednáních s DPMO, odborem koncepce a rozvoje, odborem dopravy a poskytovatelem dotace,“ upřesnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Výsledkem těchto jednání bylo právě vypracování finální podoby projektového záměru nákupu vozidel. Nepůjde tedy o modernizaci starších tramvají, protože ty nelze z technických důvodů přebudovat na nízkopodlažní, ale o nákup vozů nových. Novinkou oproti původním úvahám je také záměr koupě elektrobusu.

Radní se zajímali také o technické parametry elektrobusu, možnosti dobíjení jeho baterií, zkušenosti z jiných měst a reálné využití na jednotlivých trasách ve městě. Technických možností dobíjení je několik, dojezd elektrobusu je dle výrobce 200 kilometrů, podle zkušeností z pražské městské dopravy až 300 kilometrů.

Nová vozidla DPMO nakoupí do konce roku 2018. Celková předpokládaná cena by měla být 196,5 milionu korun. Z dotace Integrovaného regionálního operačního programu má město šanci získat až 85 procent nákladů. Podmínkou je, že projekt přispěje ke snížení emisí ve městě a vozidla budou bezbariérová a nízkopodlažní.

Zdroj: olomouc.eu
 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2017

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern